Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (1)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (2)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Justyna Kotlińska, powiat częstochowski 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami.


Wytworzył: Agata Najnigier (15 lipca 2020)
Wprowadził: Żaneta Matusiak (16 lipca 2020, 08:48:57)stanowisko:

Podinspektor ds. finansowych

miejsce pracy: Urząd Gminy w Kamienicy Polskiej
termin składania dokumentów: 7 lipca 2020  15:00

Wójt Gminy Kamienica Polska
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Kamienica Polska
ul. M. Konopnickiej 12

 
 
                                                                                                                                
 
I. Nazwa stanowiska pracy:
Podinspektor ds. finansowych
 
II. Niezbędne wymagania od kandydatów:
1. Obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
6. Ukończone wyższe studia ekonomiczne I bądź II stopnia lub podyplomowe studia ekonomiczne oraz posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy na stanowisku w jednostkach samorządu terytorialnego.
7. Znajomość obsługi komputera – oprogramowania typu Office (Open Office, Microsoft Office).
 
III. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1. Znajomość programów księgowych.
2. Wysoka kultura osobista, umiejętność redagowania pism, logicznego myślenia, stosowania przepisów prawnych.
3. Znajomość aktualnych przepisów prawnych, a  w szczególności ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie  o podatku dochodowym od osób prawnych oraz odpowiednich rozporządzeń wykonawczych.
4. Zaangażowanie i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań, odpowiedzialność i sumienność.
 
 
IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie ewidencji analitycznej do kont syntetycznych.
2. Sporządzanie sprawozdań rocznych do Urzędu Statystycznego w zakresie ewidencji i umorzenia    środków trwałych.
3. Wprowadzanie do programu BESTIA zarządzeń Wójta mających wpływ na wykonanie budżetu     Gminy.
4. Merytoryczna i finansowa kontrola raportów kasowych.
5. Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych jednostki Urzędu Gminy.
6. Sporządzanie zbiorczych zestawień zaksięgowanych operacji bankowych.
7. Rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych oraz jej wycenę i weryfikację z odpowiednimi   księgami.
8.Prowadzenie ewidencji analitycznej wyposażenia w poszczególnych pomieszczeniach Urzędu Gminy.
9. Prowadzenie ewidencji analitycznej do kont rozrachunkowych zespołu 2, kont 011, 013, 020, 080, 101, 300, zespół. 4.
10.Rozliczanie wymienionych kont.
11.Analiza i kontrola kont rozrachunkowych , przeprowadzanie weryfikacji kont księgowych,    wyjaśnienie powstałych różnic , inwentaryzacja roczna tych kont.
12.Rozliczanie udzielonych dotacji dla jednostki GOKSiR, jednostki Biblioteka, LKS zgodnie z zawartymi umowami oraz innych udzielonych dotacji przez Gminę Kamienica Polska.
13.Prowadzenie spraw z zakresu weryfikacji wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego oraz weryfikacja i rozliczanie faktur dotyczących funduszu sołeckiego.
14. Pełnienie zastępstwa za osobę zatrudnioną w kasie Urzędu Gminy.
15. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Skarbnik Gminy.
16.Przygotowywanie dokumentacji i jej bieżące przekazywanie do archiwum zakładowego zgodnie z rzeczowym wykazem akt.
 
V. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowej pracy zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
4. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe potwierdzone własnoręcznym podpisem.
5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych potwierdzone własnoręcznym podpisem.
6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym.
7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych potwierdzone własnoręcznym podpisem.
8. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie.
9. Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia.
10. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
11. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach lub posiadanych uprawnieniach.
12.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji potwierdzone własnoręcznym podpisem.
14. W przypadku osoby niepełnosprawnej kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
VI. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
2. Rodzaj umowy: umowa o pracę.
3. Praca wykonywana zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, przepisów wykonawczych do tej ustawy i regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Kamienicy Polskiej.
4. Praca z wykorzystaniem komputera.
 
VII. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6,00%.
 
VIII. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem danych osobowych kandydata przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Kamienicy Polskiej jest Wójt Gminy Kamienica Polska z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 12, 42-260 Kamienicy Polskiej.We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Gminy w Kamienicy Polskiej pod adresem iod@kamienicapolska.plPrzetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w procesie rekrutacji odbywać się będzie na podstawie „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko pracy na podstawie art. 221 ustawy Kodeks pracy i art. 6 ust.1 lit. „a” RODO.Podanie danych wynikających z art. 221 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.Kandydat ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO).Dane osobowe będą przetwarzane w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż jest to niezbędne do procesu rekrutacji - naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kamienicy Polskiej oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.Kandydat ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
 
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone oświadczeniem
„Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie           o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę (art. 7 ust. 2) na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu /kwestionariuszu/ CV, przez Urząd Gminy w Kamienicy Polskiej z siedzibą ul. Marii Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska, w celu rekrutacji.”
Kamienica Polska, dn...................
Czytelny podpis (imię i nazwisko) …....................................................................
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą      z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1282).
 
IX. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
1. Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy składać lub przesłać w terminie                 do 7 lipca 2020 roku, do godziny 15.00.
2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor ds. finansowych”.
3. Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Kamienicy Polskiej powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.”
5. Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Gminy, ul. M. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska
 
 
X. Informacje dodatkowe:
1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni telefonicznie  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa na czas określony z możliwością dalszego zatrudnienia.
3. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi.
4. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą zwrócone lub mogą być odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.
 
 
Kamienica Polska, 26 czerwca 2020 roku
 

Treść informacji (254kB) pdf
 
Wyniki naboru (22kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: Adam Tajber (26 czerwca 2020)
Opublikował: Żaneta Matusiak (26 czerwca 2020, 13:44:14)

Ostatnia zmiana: Żaneta Matusiak (16 lipca 2020, 08:48:57)
Zmieniono: Wprowadzono wyniki naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 253