zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kamienica Polska

zamawiający: Gmina Kamienica Polska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.9.2020
wartość: powyżej 30000 euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty