Przetargi unieważnione z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Realizację projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty, Zawada i Kolonia Klepaczka” obejmującego trzy zadania: ZADANIE NR 1 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty, Zawisna i Kolonia Klepaczka, ZADANIE NR 2 Przebudowa sieci wodociągowej w Kamienicy Polskiej, Osinach i Zawadzie, ZADANIE NR 3 Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Rudnik Wielki wraz z budową zbiornika retencyjnego.

zamawiający: Gmina Kamienica Polska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.2.2018
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 9 maja 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie dla ZADANIA NR 1 "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty, Zawisna i Kolonia Klepaczka", ZADANIA NR 2 "przebudowa sieci wodociągowej w Kamienicy Polskiej, Osinach i Zawadzie" oraz ZADANIA NR 3 "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Rudnik Wielki wraz z budową zbiornika retencyjnego" zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)